Allmänna avtalsvillkor

Utöver vad som framgår av en eventuell uppdragsbekräftelse utför Advokatbyrå Widman & Co Ab uppdrag i enlighet med nedanstående allmänna villkor.

1. TILLÄMPNING

1.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster och råd som Advokatbyrå Widman & Co Ab (nedan ”Widman & Co” eller ”vi”) tillhandahåller er. Genom att anlita Widman & Co anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor som, i tillägg till en eventuell uppdragsbekräftelse, således skall anses utgöra avtalsinnehåll mellan er och Widman & Co.

1.2. I den mån uppdraget utvidgas eller nya uppdrag lämnas gäller dessa villkor oavsett om villkoren återigen skickas till er eller inte.

2. UTFÖRANDE AV TJÄNSTERNA

2.1. Vi skall i samarbete med er och era företrädare genomföra våra uppdrag professionellt och omsorgsfullt. Vid utförandet av våra uppdrag iakttar vi Finlands Advokatförbunds, vid var tid gällande, vägledande regler om god advokatsed (se Finlands Advokatförbunds hemsida).

2.2. De råd som vi lämnar till er inom ramen för ett visst uppdrag är baserade på de instruktioner och uppgifter vi erhåller av er och det gällande rättsläget vid tidpunkten för rådens lämnande. Ni behöver således ge oss all information som uppdraget kräver. I möjligaste mån försöker vi beakta omständigheter som kan komma att påverka relevansen av våra råd inom en nära framtid. Men såvida vi inte särskilt avtalat om annat åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar.

2.3. Även om det ibland under genomförandet av ett uppdrag berörs skattefrågor ber vi er särskilt notera att det i uppdraget aldrig ingår rådgivning i skattefrågor såvida det inte uttryckligen framgår av uppdragsbeskrivningen.

2.4. Ni är införstådda med att vi endast kan lämna juridisk rådgivning om den jurisdiktion inom vilken vi är kvalificerade att verka (Finland). Om vi, baserat på vår erfarenhet, uttrycker en uppfattning om rättsläget i en annan jurisdiktion utgör detta inte juridisk rådgivning, utan sådan rådgivning måste inhämtas från jurister kvalificerade i den relevanta jurisdiktionen.

3. INTRESSEKONFLIKT

3.1. Innan vi åtar oss ett ärende genomför vi, baserat på de uppgifter som vi erhåller av er, en kontroll av om det föreligger en aktuell eller potentiell intressekonflikt i förhållande till en annan klient, som kan förhindra oss från att företräda er. En intressekonflikt kan också uppstå under ett pågående uppdrag på grund av senare uppkomna omständigheter. Vid en intressekonflikt handlar vi i enlighet med Finlands Advokatförbunds vägledande regler om god advokatsed. Det är viktigt att ni tillhandahåller oss all information, både före och under uppdraget, som ni tror att kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

4. PENNINGTVÄTT

4.1. I syfte att förhindra penningtvätt har vi, vid vissa uppdrag, en laglig skyldighet att identifiera och verifiera våra klienter, deras företrädare, ägarstruktur och verkliga förmånstagare samt en skyldighet att utreda uppdragets avsikt och medlens ursprung. På grund av detta kan vi komma att begära att ni tillhandahåller oss information om nämnda förhållanden. Om vi inte erhåller begärd information förbehåller vi oss rätten att inte påbörja arbetet med uppdraget och/eller att avsluta vårt uppdrag.

4.2. Vi är skyldiga enligt lag att rapportera misstänkt penningtvätt eller misstanke om finansiering av terrorism till berörda myndigheter. I det fall misstanke föreligger är vi förhindrade att röja vår misstanke och en eventuell anmälan för vår klient och skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

5. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

5.1. Vid utförandet av våra tjänster för våra klienter hanterar vi personuppgifter i rollen av personuppgiftsansvarig i syfte att identifiera och kontrollera våra klienter, deras företrädare och ägare, hantera våra kundförhållanden, utföra och administrera våra uppdrag och uppfylla våra lagenliga skyldigheter. För mer information om vår hantering av personuppgifter vänligen se vår Integritetspolicy.

5.2. Genom att anlita Widman & Co accepterar ni att vi hanterar personuppgifter om er för det ändamål som framgår av vår Integritetspolicy. Ni är även ansvarig för att informera och inhämta samtycke av era företrädare och ägare för en dylik hantering av deras personuppgifter.

6. SEKRETESS

6.1. All information som vi erhåller inom ramen för ett uppdrag är underkastad lagstadgad sekretess. Vi skyddar den information som ni lämnar till oss på lämpligt sätt och i enlighet med Finska Advokatförbundets vägledande regler om god advokatsed.

6.2. Om vi inom ramen för uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. Detsamma gäller sådant material och annan information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utför enligt punkt 4.

7. ARVODEN OCH UTGIFTER SAMT BETALNING

7.1. Om inte annat uttryckligen anges är samtliga av oss angivna arvodesbelopp angivna exklusive mervärdesskatt. I tillämpliga fall debiteras våra arvoden med vid var tidpunkt gällande mervärdesskattesats.

7.2. Om inte annat överenskommits baseras våra arvoden, i enlighet med Finlands Advokatförbunds regler om god advokatsed, på ett flertal faktorer såsom, men inte begränsat till, nedlagd tid, skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, tidspress, eventuella risker som uppdraget inneburit för oss samt uppnått resultat.

7.3. Till konsumenter ger vi en uppskattning av det sannolika arvodet för ett uppdrag och i övriga fall ges arvodesuppskattning på begäran. Uppskattningen baserar sig på en bedömning av den tid som uppdraget förväntas ta i anspråk med beaktande av den information som vi har vid det tillfället. En uppskattning av arvode skall alltid ses som en indikation och är inte bindande om inte annat uttryckligen överenskommits.

7.4. Utöver arvodet kan uppdraget föranleda utgifter i form av ansöknings- och registreringskostnader, översättningskostnader, resekostnader eller andra liknande tillfälliga kostnader. Dessa kostnader debiteras i efterskott i samband med debiteringen av våra arvoden.

7.5. Fakturering sker normalt månadsvis. Beroende på uppdraget kan vi alternativt fakturera mer sällan eller då uppdraget slutförts. Såvida annat inte avtalats förfaller våra fakturor till betalning 14 dagar efter fakturadatum. Om en faktura inte är betald senast på förfallodag tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta på det försenade beloppet fram tills dag för betalning.

7.6. Vi förbehåller oss rätten att kräva betalning i förskott för våra arvoden och utgifter när som helst före eller under tiden för vårt uppdrag om vi finner det lämpligt. Ett betalt förskott kommer att användas för att reglera framtida fakturor.

7.7. Om ett krav på betalning avseende arvode, förskott eller utgifter inte efterlevs, förbehåller vi oss rätten att ställa in ytterligare arbete med uppdraget, och att (i förekommande fall) avsluta vårt uppdrag och eventuella andra ärenden för er.

7.8. Enligt Finska Advokatförbundets vägledande regler om god advokatsed ska Widman & Co informera klienten om möjligheten att få advokatkostnader täckta via en rättsskyddsförsäkring eller med allmänna medel. Vi uppmanar er att kontrollera med ert försäkringsbolag om möjligheten att våra arvoden kan täckas av en rättsskyddsförsäkring. Oberoende av villkoren och begränsningarna i en dylik rättsskyddsförsäkring är ni alltid skyldiga att betala Widman & Co:s samtliga arvoden och kostnader föranledda av uppdraget.

8. AVSLUTANDE AV UPPDRAG

8.1. Ett uppdrag avslutas då vi har utfört era instruktioner i förhållande till uppdraget i fråga och då den sista fakturan för våra tjänster avseende uppdraget i fråga utställts.

8.2. Uppdraget kan också avslutas när som helst på er skriftliga begäran. Om en i lag eller i Finlands Advokatförbunds vägledande regler om god advokatsed fastställd situation föreligger kan Widman & Co avsluta ett pågående uppdrag eller vara skyldig att avsluta pågående uppdrag. En sådan situation kan föreligga t.ex. vid otillräcklig kundidentifikation, misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, utebliven betalning, utebliven medverkan eller avsaknad av förtroende och tilltro.

8.3. Om uppdraget avslutas av någon part innan det slutförts är klienten ansvarig för de arvoden och kostnader som uppkommit fram till dagen för avslutandet.

9. HANDLINGAR

9.1. De dokument som vi upprättar och underliggande dokumentation som vi inhämtar och mottar lagras hos oss elektroniskt och/eller i pappersform under uppdraget. Efter slutförandet av uppdraget arkiveras relevant dokumentation så länge som vi anser det motiverat, men varken kortare eller längre än den tid vi enligt lag och Finlands Advokatförbund är skyldiga eller har rätt till. Originalhandlingar och andra klienten tillhörande handlingar skickas till klienten senast då uppdraget slutförts.

10. KLAGOMÅL OCH KRAV

10.1. Om ni av någon orsak är missnöjd med vår service eller har andra klagomål bör ni meddela detta till oss så fort som möjligt.

10.2. Krav hänförliga till de tjänster som Widman & Co erbjudit ska framställas inom skälig tid efter att ni fått, eller med rimlig efterforskning kunde fått, vetskap om de omständigheter som ligger till grund för kravet, men senast 12 månader efter dagen då den senaste fakturan är utställd för det uppdrag som kravet avser.

10.3. Om ert krav baserar sig på en fordran mot er, ställd av en tredje person eller en myndighet, har vi rätt att bemöta och förlika ett sådant krav för er räkning under förutsättning att ni, med beaktande av dessa allmänna villkor eller uppdragsbekräftelsen, ska hållas skadelösa av oss. Om ni bemöter, gör upp i godo eller annars vidtar åtgärder i förhållande till ett dylikt krav utan samtycke av Widman & Co ansvarar vi inte för ett sådant krav. Om vi eller vårt försäkringsbolag ersätter er med anledning av att ett krav ställt mot er, är ersättningen villkorad till att ni överlåter er regressrätt gentemot tredje part till oss eller till våra försäkringsgivare.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Widman & Co och dess delägares sammanlagda ansvar gentemot en klient och för skötseln av ett uppdrag (eller om mot flera klienter om uppdraget sköts för flera klienters räkning) är begränsat till (i) 1 000 000 euro om vårt arvode (exklusive moms och direkta kostnader) överstiger 100 000 euro och till (ii) 500 000 euro om arvodet motsvarar eller är lägre än 100 000 euro (exklusive moms och direkta kostnader).

11.2. Utöver den obligatoriska ansvarsförsäkringen som förutsätts av Finlands Advokatförbund har vi även tecknat en mer omfattande ansvarsförsäkring. Vårt ansvar begränsas i enlighet med dessa villkor om ansvarsbegränsning oberoende av villkoren i den ansvarsförsäkringen.

11.3. Om ni ber oss att introducera er för eller samarbeta med andra rådgivare eller att engagera sådana för er räkning agerar dessa rådgivare självständigt. Vi ansvarar inte för deras rådgivning och tjänster oberoende av om vi har anlitat dem för er räkning eller om ni har anlitat dem direkt eller om de rapporterar till oss eller direkt till er.

11.4. Vår rådgivning är anpassad bland annat till de fakta som presenteras för oss och de instruktioner som ges oss i ett visst uppdrag. Ni kan således inte använda ett visst råd eller arbetsresultat i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilket det lämnades eller levererades, eller förlita er på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet. Vi ansvarar inte för skada som drabbat tredje man genom att ni eller tredje man använt er av våra arbetsresultat eller råd. Vi ansvar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11.4. Om inte ärendet uttryckligen inkluderar skatterådgivning ansvar vi inte för någon skada eller förlust som ni förorsakats på grund av att skatt påförts eller riskerar att påföras er som ett resultat av våra tjänster.

11.5. Vårt ansvar är begränsat till skada uppkommen som en direkt följd av fel eller försummelse från vår sida vid utförandet av våra tjänster. Vårt ansvar omfattar inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada oberoende av om skadan varit svår att förutse eller inte.

11.6. Vårt ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring, avtal eller annan skadelöshetsförbindelse till vilken ni är part eller förmånstagare.

11.7. Vi ansvarar inte för skada som uppkommit som en konsekvens av att vi tillämpat Finlands Advokatförbunds vägledande regler om god advokatsed eller andra tillämpliga etiska branschregler eller för att vi annars iakttagit de lagliga skyldigheter som åläggs oss.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

12.1. Dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen och allt annat som är att hänföra till våra tjänster för er regleras av och tolkas i enlighet med finsk materiell rätt, utan tillämpning av regler eller principer om lagval.

12.2. Varje tvist, meningsskiljaktighet eller krav som härrör från dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen eller våra tjänster för er, eller brott mot villkoren, uppsägning eller ogiltighet därav ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Finska Centralhandelskammarens skiljedomsregler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Mariehamn, Finland, och språket för skiljeförfarandet ska vara svenska, om inte vi enats om annat.

12.3. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 12.2 samt information som framkommer under ett sådant förfarande, liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte i frånvaro av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller liknande.

12.4. Oavsett vad som sägs i punkt 12.2, har en klient rätt att framställa ett klagomål till Finlands Advokatförbund om man anser att Widman & Co har brutit mot förbundets vägledande regler om god advokatsed eller begära en arvodesrekommendation av förbundet om man är missnöjd med våra arvoden.

12.5. Oavsett vad som sägs i punkt 12.2, har Widman & Co rätt att väcka talan angående klara och förfallna fordringar med anledning av uppdraget eller i övrigt, i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.