Avtalsrätt

Avtalet är den viktigaste formen för uppkomsten av civilrättsliga förpliktelser och är relevant inom de flesta rättsområden. Vi biträder våra kunder inom ett brett spektrum av avtalsfrågor såväl då det gäller enskilda avtal som i samband med större omstruktureringar och transaktioner. Förutom det egentliga avtalsskrivandet bistår vi givetvis med rådgivning i tolkningsfrågor, tillämpning och i samband med förhandlingar. Juridiken skall stöda kundens kommersiella syften och därför lägger vi stor vikt vid att införskaffa kännedom om den bransch där kunden verkar.

Kompetensområdet omfattar alla centrala affärsjuridiska avtalsrättsliga områden. Vi har speciell erfarenhet av distributions- och agentavtal, leveransavtal, entreprenadavtal, samarbetsavtal, licensavtal, arbetsavtal, låne- och pantsättningsavtal, joint venture avtal, aktieägaravtal, köpeavtal gällande såväl fast som lös egendom m.m.