Expertis

Vi är en fullservicebyrå med bred juridisk expertis och ett tydligt fokus på att hitta anpassade lösningar för kundens affär.

Expertområden

Vi har bred erfarenhet som rådgivare i alla de affärsjuridiska frågor som uppstår i våra kunders verksamheter.
Vi hjälper kontinuerligt våra kunder med:

 • juridisk analys av uppkomna situationer
 • att upprätta, förhandla och förvalta olika typer av kommersiella avtal
  • inköps- och leveransavtal
  • samarbetsavtal
  • utvecklingsavtal
  • allmänna villkor
  • aktieägaravtal
 • aktiebolagsrättsliga frågor
 • att vara bollplank i strategiska affärsfrågor

Vi företräder regelbundet både säljar- och köparsidan vid transaktioner, såsom:

 • företagsöverlåtelser
 • investeringar
 • omstruktureringar
 • fusioner och delningar
 • emissioner

Vi har specialiserad expertis inom det arbetsrättsliga området. Vi arbetar kontinuerligt med löpande rådgivning i alla frågor som arbetsgivare ställs inför, såsom:

 • ingående och avslutande av arbetsavtal
 • permitteringar
 • arbetstidsfrågor
 • omorganisationer
 • omställningsförhandlingar
 • kollektivavtalsfrågor
 • ombud i tvister
 • utredningar

Vi har bred expertis i fastighetsrelaterade frågor. Våra uppdrag omfattar bland annat:

 • förvärv
 • försäljning
 • markupplåtelser
 • markexploatering
  • entreprenader
  • detaljplanefrågor
  • bygglov
 • fastighetsbildningsfrågor
 • miljötillstånd och andra miljöfrågor
 • hyresrättsliga frågor

Vi anlitas kontinuerligt som rådgivare i frågor kring de restriktioner som gäller för jordförvärv på Åland.

Vi har omfattande erfarenhet som rådgivare och ombud vid kommersiella tvister. Vi hanterar konfliktens alla skeden:

 • inledande arbete med att undvika eller avvärja konflikt
 • bedömning av processläget
 • skriftväxling
 • ombud i domstolsprocesser och skiljeförfaranden
 • medling
 • förlikningsförhandlingar

Till vår expertis hör också rådgivning och försvar i samband med misstankar om och åtal för brott inom våra kunders affärsverksamheter.

Vi bistår regelbundet både företag och myndigheter i samband med offentlig upphandling. Vi hjälper anbudsgivare i anbudsskedet och i rättsprocesser om upphandlingsbeslut. Vi har också erfarenhet av att hjälpa offentlig sektor i allt från strategisk rådgivning inför en upphandling, genomförande av upphandlingen till biträde vid domstolsprocesser.

Vi ger också kontinuerligt råd i konkurrensrättsliga frågor – både vad gäller konkurrensklausuler i avtal och bredare konkurrensrättsliga analyser och utredningar.

Kontakta våra erfarna medarbetare!