Bilden visar en kontorsstol

Verksamhetsområden

Vi erbjuder våra kunder heltäckande affärsjuridisk rådgivning.

Läs mer om några av våra verksamhetsområden nedan och ta gärna kontakt om du vill ha ytterligare information eller vill diskutera ett specifikt ärende.

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor hör till vardagen för de flesta av våra kunder och vi erbjuder konsultation i allt från uppgörandet av enskilda arbetsavtal till biträde vid omfattande samarbetsförhandlingar. Vi erbjuder våra kunder heltäckande konsultation i alla arbetsrättsliga frågor samt bistår i förhandlingar och tvister.

Avtalsrätt

Vi biträder våra kunder inom ett brett spektrum av avtalsfrågor såväl då det gäller enskilda avtal som i samband med större omstruktureringar och transaktioner. Förutom det egentliga avtalsskrivandet bistår vi givetvis med rådgivning i tolkningsfrågor, tillämpning och i samband med förhandlingar. Juridiken skall stöda kundens kommersiella syften och därför lägger vi stor vikt vid att införskaffa kännedom om den bransch där kunden verkar.

Kompetensområdet omfattar alla centrala affärsjuridiska avtalsrättsliga områden. Vi har speciell erfarenhet av distributions- och agentavtal, leveransavtal, entreprenadavtal, samarbetsavtal, licensavtal, arbetsavtal, låne- och pantsättningsavtal, joint venture avtal, aktieägaravtal, köpeavtal gällande såväl fast som lös egendom m.m.

Bank och finansiering

Vi företräder såväl låntagare som långivare i varierande finansiella transaktioner. Vi biträder vid finansiering i samband med förvärv av egendom så som fartygsköp, fastighetsförvärv m.m.

Bolagsrätt

Allmän bolagsrätt är en av grundpelarna för all affärsverksamhet och vi följer aktivt med utvecklingen inom bolagsrättens område både vad gäller lagstiftningsåtgärder som praxis för att säkerställa den bästa tänkbara servicen för våra kunder.

Vi biträder våra kunder i alla bolagsrättsliga frågor som tex. etablering, ändring av bolagsform, ansvarsfrågor, kapitalanskaffning, incentivprogram, fusioner och delningar, likvidationer och konkurser, ledande och arrangerande av bolagsstämmor m.m.

Fastighets- och miljörätt

Vi sköter uppdrag i anslutning till förvärv och försäljning av fast egendom, jordlegoavtal, nyttjanderättsavtal m.m. och biträder  vid etablering och strukturering av bostads- och fastighetsaktiebolag samt vid RS-projekt.

Miljötillstånds- och övriga miljörättsliga frågor hör också till vårt kompentensområde.

Företagsköp och -struktureringar

Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av nationella och internationella företagstransaktioner innefattande såväl förvärv av aktiestock som rörelseförvärv samt fusioner och delningar, generationsväxlingar m.m.

Vår service inkluderar all juridisk service i samband med företagstransaktioner innefattande bland annat rådgivning vid strukturering och planering av transaktioner, utförandet av juridisk due diligence, biträdande vid förhandlingar, uppgörande av dokumentation, hantering av tillståndsfrågor (bl.a. hos konkurrensmyndigheter) samt efteråtgärder.

Förvaltningsrätt

Vi bistår med juridiska tjänster för såväl den offentliga sektorn som för företag som gör affärer med eller i övrigt behöver biträde i sina kontakter med denna sektor.

Konflikthantering

Vår målsättning är att hitta den affärsmässigt bästa lösningen på alla tvistsituationer. En stor del av uppkomna konflikter kan snabbast och förmånligast lösas utan en process genom förhandlingar eller medling. Ibland är dock en rättsprocess den enda utvägen. Vi sköter processer i alla rättsinstanser såväl i allmänna som i specialdomstolar. Vi har också erfarenhet av skiljeförfaranden och koordinering av internationella processer.

Konkurrensrätt och offentlig upphandling

Vi bistår våra kunder med konkurrensrättsliga bedömningar såväl i anslutning till kommersiella avtal som i anslutning till företagsförvärv. Vi har tillgång till ett brett kontaktnät av utländska konkurrensrättsexperter och koordinerar konkurrensrättsliga analyser vid internationella företagsförvärv.

Vi sköter också uppdrag i anslutning till offentlig upphandling och statsstöd.

Skadeståndsrätt

Då avtalsrättsliga förpliktelser inte uppfylls eller då skada uppstår utanför ett avtalsförhållande blir de skadeståndsrättsliga bestämmelserna aktuella. Bedömning av ansvarsgrunder, ersättningsbelopp, orsakssamband m.m. är ofta förekommande frågor när vi bistår våra kunder. 

Spelrätt

Vi biträder våra kunder i allehanda spelrättsfrågor. Byrån är medlem av organisationen International Masters of Gaming Law.

Teknologi och immaterialrätt

Vi bistår såväl säljare som köpare av produkter och tjänster inom IT-området. Det gäller ofta upphandlingar av system, licensiering av programvara samt frågor kring tillhandahållandet av Internet och online-tjänster.

Vi handhar ofta juridiska frågeställningar avseende immateriella tillgångar såsom upphovsrätt, varumärke, know-how och domännamn.

Transport- och sjörätt

Vi biträder i alla slag av transporträttsliga frågor. Vi har ofta uppdrag kring fartygsanskaffningar och -försäljningar samt fartygsregistreringar och -finansieringar. Vi har även biträtt vid fartygshaverier i frågor kring t.ex. begränsningsfonder.